AiT VH 20161220 pozvanka

 

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ADLER iTech, a.s.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti ADLER iTech, a.s.
Žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti ADLER iTech, a.s. o svolání VH
Nové znění stanov společnosti ADLER iTech, a.s. (s vyznačením změn)
 
Statutární ředitel společnosti ADLER iTech, a.s., IČO: 242 78 777, se sídlem Truhlářská 1103/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21666 (dále jen „Společnost“) si Vás jako akcionáře Společnosti v souladu se stanovami Společnosti dovoluje pozvat na valnou hromadu Společnosti
Valná hromada Společnosti se uskuteční dne 20.12.2016 v 09:00 hod. a to na adrese Liftago, Truhlářská 1301/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „Valná hromada“).
 
Program zasedání Valné hromady (s odkazem na ustanovení § 184 ZOK):
1.       Zahájení
2.       Schválení programu
3.       Volba orgánů valné hromady
4.       Schválení nového znění stanov
5.       Schválení záměru přeměny odštěpením
6.       Schválení založení dceřiné společnosti v Rumunsku
7.       Schválení založení dceřiné společnosti v Maďarsku
8.       Závěr
 
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění (s odkazem ustanovením § 184 odst. 1 ZOK):
A)      Ohledně bodu 2. programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno jeho schválení, neboť složení a jednotlivé body programu odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám Společnosti co se týče schválení a projednání potřebných záležitostí.
B)      Ohledně bodu 3. programu valné hromady (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
a)          Valná hromada volí
i)         JUDr. Jana Mikuláše, Ph.D., předsedou a zapisovatelem valné hromady;
ii)     ohledně osoby ověřovatele zápisu rozhodne valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na valné hromadě.
 
b)         Zároveň valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK rozhoduje, že předsedou valné hromady a zapisovatelem bude jedna osoba, a to JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D.
c)         Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda valné hromady, JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D., provádí rovněž sčítání hlasů, neboť se valná hromada usnesla, že toto rozhodnutí neohrozí řádný průběh valné hromady.
C)       Ohledně bodu 4. programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
a)         Valná hromada tímto schvaluje přijetí nového znění stanov, které vyhovuje současným potřebám společnosti.
 
D)       Ohledně bodu 5. programu je valné hromadě dán ke schválení záměr přeměny. Ze strany statutárního ředitele je valné hromadě navrhováno přijetí následujícího usnesení.

 
a)       Valná hromada tímto schvaluje přijetí záměru přeměny spočívající v odštěpení části jmění společnosti ADLER mobility s.r.o. tvořeného zejména technologickou platformou LIFTAGO do ADLER iTech, a.s. S ohledem na splnění podmínky § 5a zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, bere valná hromada na vědomí, že v důsledku odštěpení může dojít ke zvýšení základního kapitálu společnosti ADLER iTech, a.s. Správní rada a statutární ředitel se pověřují provedením všech nezbytných roků a jednání k realizaci tohoto odštěpením.
 
E)       Ohledně bodu 6. programu je valné hromadě dán ke schválení záměr založení dceřiné společnosti s tím, že by se jednalo o rumunskou společnost s ručením omezeným jménem LIFTAGO MOBILITY RO SRL, a to v souladu s rumunskou legislativou. Ze strany statutárního ředitele je valné hromadě navrhováno přijetí následujícího usnesení.
a)       Valná hromada tímto schvaluje, aby
a.       společnost ADLER iTech a.s. založila rumunskou společnost s ručením omezeným jménem LIFTAGO MOBILITY RO SRL(dále jen dceřiná společnost), a to v souladu s rumunskými předpisy. ADLER iTech a.s. bude jediným společníkem dceřiné společnosti se základním kapitálem 200 lei, který bude představovat 100 podíl na společnosti.
b.       Předmětem podnikání dceřiné společnosti jsou činnosti uvedené v kódu NACE vydaném EU, a to činnosti uvedené pod číslem 6209, kam se řadí Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií.
c.        Společnost ADLER iTech tímto schvaluje založení výše uvedené společnosti a pověřuje statutárního ředitele, pana Juraje Atlase, aby učinil všechna nezbytná jednání s tímto spojená, zejména, nikoliv však pouze, (i) zmocnil pana Sebastiana Cochinescu, rumunského občana, č. obč. průkazu 459221, trvale bytem v Rumunsku, Bukurešť, 166 Ion Mihalache Bulevard, budova 2, vchod A, 5.podlaží, byt č.22, jako zástupce pro vyřízení všech záležitostí týkajících se podpisu jakýchkoliv dokumentů či prohlášení za účelem učinění jakýchkoliv formalit nezbytných pro založení výše uvedené společnosti a (ii) zmocnil pana Sebastiana Cochinescu k podpisu (1) zakladatelské listiny společnosti a (2) jakýchkoliv prohlášení, která potvrzují, že společnost ADLER iTech a.s. není registrována v Rumunsku k daňovým účelům a nebyla odsouzena za žádný čin dle rumunského trestního zákona, daňového a celního zákona.
                                                                      
F)       Ohledně bodu 7. programu je valné hromadě dán ke schválení záměr založení dceřiné společnosti s tím, že by se jednalo o maďarskou společnost s ručením omezeným jménem Liftago HU Kft., a to v souladu s maďarskou legislativou. Ze strany statutárního ředitele je valné hromadě navrhováno přijetí následujícího usnesení.
a)       Valná hromada tímto schvaluje založení výše maďarské dceřiné společnosti Liftago HU Kft., právní forma společnost s ručením omezeným, základní kapitál maximálně do výše 3.000.000,- HUF a pověřuje statutárního ředitele, pana Juraje Atlase, aby učinil všechna nezbytná jednání s tímto spojená.
 
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte statutárního ředitele Společnosti.
Přílohu této pozvánky tvoří návrh změn stanov společnosti s tím, že upozorňujeme akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti.
S úctou
Statutární ředitel společnosti ADLER iTech, a.s.
 
Juraj Atlas
statutární ředitel

English