Liftago-VH-20170921-Invite

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.
 
Statutární ředitel společnosti Liftago, a.s., IČO: 242 78 777, se sídlem Truhlářská 1103/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21666 (dále jen „Společnost“) si Vás jako akcionáře Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti.
 
Tato valná hromada je svolávána na podkladě žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Martina Hausenblase, MBA, v souladu s ustanovením § 366 a § 367 ZOK. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky je v tomto případě zákonem zkrácena na 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
V souladu s uvedenými zákonnými ustanoveními se valná hromada Společnosti uskuteční dne 21.09.2017 v 15:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Truhlářská 15, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“).
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 14.09.2017, a to v souladu se stanovami Společnosti a ustanovením § 405 odst. 4 ZOK. K tomuto dni bude na žádost Společnosti vyhotoven Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., výpis z emise zaknihovaných cenných papírů, a pouze osoby, které byly k rozhodnému dni vlastníky akcií Společnosti a evidovány jako akcionáři Společnosti ze strany Centrální depozitáře, mohou na Valné hromadě vykonávat svá akcionářská práva.
 
Program zasedání Valné hromady (s odkazem na ustanovení § 184 ZOK):
 
1.       Zahájení
2.       Schválení programu
3.       Volba orgánů Valné hromady
4.       Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2016, zprávy auditora, výroční zprávy a schválení návrhu na úhradu ztráty
5.       Zpráva o vztazích
6.       Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2017
7.       Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu
8.       Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
9.       Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
10.    Odvolání člena správní rady a volba nových členů správní rady
11.    Závěr
 
 
Návrhy usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění (s odkazem ustanovením § 184 odst. 1 ZOK):
 
A)      Ohledně bodu 2. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno jeho schválení, neboť složení a jednotlivé body programu odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám Společnosti co se týče schválení a projednání potřebných záležitostí.
 
B)      Ohledně bodu 3. programu Valné hromady (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
 
a)         Valná hromada volí
 
i)           pana Juraje Atlase, předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu;
ii)         ohledně osoby zapisovatele rozhodne Valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě.
 
b)         Zároveň Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. ZOK rozhoduje, že předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a to pan Juraj Atlas.
 
c)          Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda Valné hromady, pan Juraj Atlas, provádí rovněž sčítání hlasů, neboť se Valná hromada usnesla, že toto rozhodnutí neohrozí řádný průběh Valné hromady.
 
C)       Ohledně bodu 4. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
 
a)          Valná hromada Společnosti schvaluje tímto účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016.
 
b)         Valná hromada Společnosti zprávu auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016.
 
c)          Statutární ředitel Společnosti, po vyjádření správní rady Společnosti, předložil valné hromadě následující návrh na úhradu ztráty, a to v následující podobě:
 
·      celá částka ztráty vytvořené za období roku 2016, tj. ztráta ve výši 97.000.537,19 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty Společnosti.
 
d)         Valná hromada Společnosti tímto výše uvedený návrh, po seznámení se se stanoviskem správní rady, v plném rozsahu schvaluje a dává tímto statutárnímu orgánu Společnosti pokyn k jeho realizaci, neboť neshledává v souvislosti s ním žádná rizika pro další fungování a hospodářský rozvoj Společnosti.
 
D)      Ohledně bodu 5. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
 
a)         Správní rada Společnosti jakožto kontrolní orgán přezkoumala zprávu o vztazích předloženou jí statutárním ředitelem Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 83 ZOK.
 
b)         Valné hromadě bylo ze strany správní rady sděleno její stanovisko, přičemž správní rada shledala text zprávy o vztazích jako odpovídající zákonným požadavkům a její text bez výhrad schválila.
 
c)          Valná hromada tímto, na podkladě stanoviska správní rady Společnosti bere na vědomí text zprávy o vztazích.
 
E)       Ohledně bodu 6. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
 
a)         Valná hromada Společnosti, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro ověření účetní závěrky:
 
·      společnost SPICA AUDIT s.r.o., IČO: 250 71 262, se sídlem N Praha 1, Husova 7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799, zapsaná v Komoře auditorů pod č. 221.
 
b)         Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy (pokud bude výroční zpráva sestavována) společnosti Liftago, a.s., k datu 31.12.2017, a vydáním odpovídající zprávy.
 
c)          Valná hromada rovněž uděluje souhlas uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše uvedenou společností SPICA AUDIT s.r.o., jejímž předmětem bude provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy (pokud bude výroční zpráva sestavována) společnosti Liftago, a.s., k datu 31.12.2017.
 
F)       Ohledně bodu 7. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
 
a)         V návaznosti na bod 8. programu Valné hromady, a jako součást usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tímto Valná hromada Společnosti, v souladu s ustanovením § 488 ZOK, a ve spojení s ustanovením § 475 písm. g) ZOK, vylučuje přednostní právo akcionářů Společnosti na upsání nových akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu.
 
b)         O vyloučení přednostního práva valná hromada Společnosti rozhoduje v důležitém zájmu Společnosti, kdy veškeré nové akcie vydané v souvislosti se zvýšením má upsat nový akcionář a strategický investor Společnosti, a to společnost INCOMMING ventures a.s., IČO: 049 91 087, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21508 (dále jen „Upisovatel“), jako předem určený zájemce.
 
c)          Ohledně výše uvedeného zdůvodnění důležitého zájmu Společnosti ve vztahu k návrhu na vyloučení přednostního práva předkládá statutární ředitel Společnosti Valné hromadě zprávu vyhotovenou v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK. Jejím zásadním obsahem jsou následující důvody hovořící ve prospěch takového rozhodnutí Valné hromady:
 
·         Upisovatel se stane předem určeným zájemcem o úpis nově vydaných akcií v souladu s ustanovením § 479 ZOK.
 
·         Emisní kurs nových akcií je stanoven na celkovou částku 7.698.896,98 Kč, která bude v plné výši Upisovatelem splacena na bankovní účet Společnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o úpisu akcií. Upisovatel se dále zaváže k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Společnosti, a to v celkové výši 24.823.603,- Kč.
 
·         případě Upisovatele se jedná o zásadní investici, která bude Společnosti poskytnuta, a která je především vedena záchranným a ozdravným záměrem ve vztahu ke Společnosti, neboť dle předchozí transparentní dohody s Upisovatelem bude převážná část investice, ca. 18,2 Mio Kč, použita na splacení dluhů z krátkodobých zápůjček poskytnutých Společnosti. Součástí investice ze strany Upisovatele je pak dále i záměr rozvojový, kdy dle předchozí dohody je částka ve výši ca. 6,6 Mio Kč, určena k využití jako rezerva na provozní cash-flow Společnosti a k přípravě na expanzi.
 
·         Investice ze strany Upisovatele znamená pro Společnost prostředky, které by ze strany stávajících akcionářů objektivně nemohly být získány. Především se pak jedná o velmi zásadní zdroj pro stabilizaci dluhů Společnosti a jejího záporného vlastního kapitálu.
 
Kopie zprávy statutárního ředitele dle písm. c) tvoří přílohu této pozvánky.
 
G)      Ohledně bodu 8. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
Valná hromada Společnosti rozhoduje následovně:
 
a)         Základní kapitál Společnosti ve výši 2.902.561,- Kč se zvyšuje o částku 377.582,- Kč na částku 3.280.143,- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku se nepřipouští.
 
b)         Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 377.582 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč.
 
c)          Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovením § 480 až § 483 ZOK.
 
d)         Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť bylo rozhodnutím této valné hromady v důležitém zájmu Společnosti vyloučeno v souladu s ustanovením § 488 ZOK.
 
e)         Všech 377.582 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč upíše předem určený zájemce, a to:
 
                                                       (i)            společnost INCOMMING ventures a.s., IČO: 049 91 087, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21508, když tato upíše 377.582 ks  kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, ale bude činit 20,39 Kč na jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 377.582 kusů nebude odpovídat jejich jmenovité hodnotě ve výši 377.582,- Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 7.698.896,98 Kč, přičemž částka ve výši 7.321.314,98 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií upisovaných společností INCOMMING ventures a.s., bude tvořit emisní ážio.
 
f)           Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře předem určený zájemce se Společností podle ustanovení § 479 ZOK („smlouva o úpisu akcií“), a to ve lhůtě do 2 týdnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, čímž bude začátek této lhůty předem určenému zájemci – Upisovateli - oznámen;
 
g)         Upisovatel – předem určený zájemce – emisní kurs všech nově upsaných akcií splatí v penězích nejpozději do 1 týdne od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet Společnosti č. 266669502/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.
 
H)      Ohledně bodu 9. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
Valná hromada Společnosti rozhoduje následovně:
 
a)         Mění se počet členů správní rady Společnosti, kdy Společnost bude nově mít 5 členů správní rady. Část druhá, článek I., písm. (B), bod 5. stanov Společnosti, se ve smyslu výše uvedeného mění a nadále zní takto:
 
„5. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada má pět (5) členů. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady.“
 
b)         Zakotvuje se předkupní právo ke kmenovým akciím Společnosti. Část první, článek IV., bod 5. stanov Společnosti, se ve smyslu výše uvedeného mění a nadále zní takto:
 
„5. Převoditelnost kmenových akcií na jméno není nijak omezena. Pokud kterýkoli z akcionářů společnosti bude mít v úmyslu své kmenové akcie převést na třetí osobu, je vůči ostatním akcionářům vlastnícím kmenové akcie povinen nabídnout jim tyto akcie k výkonu předkupního práva. Toto předkupní právo se vztahuje také na bezúplatné převody kmenových akcií a i na převody jakýchkoli práv spojených s kmenovými akciemi. Akcie typu B na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady. Nerozhodne-li správní rada společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li správní rada souhlas k převodu akcie typu B udělit, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 ZOK se použije obdobně. Pro zastavení akcií typu B platí v souladu s § 273 odst. 1 ZOK stejná pravidla jako pro jejich převoditelnost.“
 
I)        Ohledně bodu 10. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
Valná hromada Společnosti odvolává tímto z funkce člena správní rady:
 
·        pana Ladislava Lauryna, nar. 4. prosince 1969, bytem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, a to s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku;
Valná hromada Společnosti volí tímto nové členy správní rady:
 
·        pana Ondřeje Krátkého, nar. 20 července 1984, bytem Biskupcova 1865/83, 130 00 Praha 3, a to s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku, a
 
·       pana Michala Mičku, nar. 20. července 1987, bytem U Golfu 650, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, a to s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku.
 
* * *
 
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte statutárního ředitele Společnosti.
 
Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích je k dispozici k nahlédnutí (s odkazem ustanovením § 436 odst. 1 ZOK), na adrese Truhlářská 15, Praha 1, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod.
 
 
S úctou
Juraj Atlas
statutární ředitel společnosti Liftago, a.s.
 
V Praze, dne 05.09.2017

Undefined